Ordinær generalforsamling 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i 60’er Klubben Holstebro.

Søndag, den 30. marts 2014 kl. 10.00 i klubbens lokaler Ringparken 18, kldr., 7500 Holstebro.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der serveres kaffe og et rundstykke i forbindelse med arrangementet.

Kære medlemmer.

Hjælp os med at holde gang i foreningen. Indbetal jeres kontingent kr. 300,00 på vores konto i Spar Nord: 9893-4560384969. I bedes påføre jeres navn og evt. tilføje meddelelse med jeres adresse og allervigtigst jeres e-mail adresse. I disse moderne tider vil vi gerne sende post til jer på e-mail. Derfor bedes i sende jeres mailadresser til Mads Peter Risom på følgende e-mail adresse. Gas2000@sol.dk. Det letter vores arbejde og sparer en del porto.

Med venlig hilsen
60’er Klubben Holstebro

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i 60’er Klubben Holstebro, onsdag, den 15.01.2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler Ringparken 18.Eneste punkt på dagsordenen er følgende forslag til vedtægtsændringer.

– Forslag til vedtægtsændringer.

§ 8 ændres fra følgende ordlyd:

§ 8. Økonomi.

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Alle medlemmer betaler kontingent. Et medlemskab omfatter også ægtefælle eller samlever.
 3. Kontingent opkræves helårligt og forfalder den sidste dag før den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingent ikke er betalt senest en måned efter forfaldsdagen, slettes den pågældende af medlemslisten, efter at være påmindet om bestemmelsen.
 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kontingentet derved ændres, opkræves kontingentet også for det begyndte år, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

Kasserer og formand kan disponere over foreningens girokonto, dog skal udbetalinger over 3.000 kr. godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer ved underskrift på udgiftsbilaget

§ 8 ændres til følgende ordlyd:

§ 8. Økonomi.

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 2. Regnskabsåret er kalenderåret.
 3. Alle medlemmer betaler kontingent. Et medlemskab omfatter også ægtefælle eller samlever.
 4. Kontingent opkræves helårligt og forfalder den sidste dag før den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingent ikke er betalt senest en måned efter forfaldsdagen, slettes den pågældende af medlemslisten, efter at være påmindet om bestemmelsen.
 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kontingentet derved ændres, opkræves kontingentet også for det begyndte år, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.
 6. Forud for hvert arrangement udarbejdes et fyldestgørende og retvisende budget, som godkendes af bestyrelsen, ved dennes underskrift.
  a. Ingen enkeltpersoner, eller udvalg kan disponere ud over det fastsatte budgets rammer, for det pågældende område, uanset årsag, uden forud at have indhentet bestyrelsens skriftlige godkendelse.
 7. Kassereren og formanden disponerer over foreningen bankkonti i henhold til ovenstående punkt 6.